Declarația conducerii

Prin sistemul de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității muncii, “SIMA-GROUP” asigură ca toate activitățile de execuție a produselor / lucrărilor / serviciilor contractate cu clienții, precum și cele funcționale și de control necesare realizării acestora, se desfășoară controlat, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare și cu cerințele specificațiilor contractuale.

Directorul general își asumă responsabilitatea pentru definirea, implementarea și menținerea politicii calității și protecției mediului în “SIMA GROUP” și asigură Responsabilului Calitate-Mediu întreaga autoritate și mijloacele necesare realizării acestora.

În calitate de Director general voi asigura condițiile materiale și umane necesare pentru aplicarea, cunoașterea și însușirea de către întregul personal a cerințelor de management al calității, mediului, sănătății și securității muncii prevazute și descrise în documentația aferentă sistemului de management integrat.


Pentru realizarea celor de mai sus ne-am stabilit următoarele obiective permanente:

1. politica privind managementul calității și mediului din “SIMA GROUP” să fie înțeleasă, aplicată, menținută la toate nivelurile societății și comunicată întregului personal cât și disponibilă pentru public;

2. satisfacerea integrală a cerințelor clienților astfel încât anual să nu se formuleze din partea clienților mai mult de cinci reclamații;

3. realizarea calității produselor / lucrărilor / serviciilor la un preț optim prin utilizarea eficientă a resurselor tehnologice și umane;

4. sporirea competitivității produselor firmei pe piață;

5. prevenirea apariției neconformităților ce pot apare în realizarea lucrărilor / serviciilor realizate de noi; în acest sens ne propunem limitarea la cel mult 10 neconformități pe an în execuția de lucrări;

6. menținerea și extinderea segmentelor de piață;

7. asigurarea unui dialog permanent cu toate părțile interesate, din interiorul și din afara întreprinderii;

8. cunoașterea cerințelor legale, referitoare la mediu, aplicabile produselor, serviciilor și proceselor organizației;

9. asigurarea unui sistem de organizare care să permită evaluarea performanței de mediu;

10. asigurarea resurselor necesare, în special a personalului corespunzător calificat;

11. limitarea la cel mult două incidente de mediu/an;


Pe termen scurt ne-am stabilit ca obiectiv certificarea sistemului de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, aliniat la prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:1997 și OHSAS 18001:1999. Pe baza acestor obiective majore se stabilesc obiectivele pe compartimente / activități relevante.

În calitate de Director general ÎMI ASUM  ÎNTREAGA RESPONSABILITATE pentru definirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului integrat al managementului calității, mediului, sănătății și securității în muncă la toate nivelurile funcționale și de execuție din cadrul societății; voi analiza cel puțin semestrial nivelul de implementare a sistemului de management integrat, inclusiv stadiul de realizare al obiectivelor, urmând ca atunci când este cazul să iau măsurile corective necesare.

Șefii compartimentelor răspund în fața mea pentru cunoașterea politicii în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă și aplicarea / menținerea sistemului la toate nivelele din subordine.

Pentru asigurarea implementării și menținerii condițiilor din standarde, voi identifica problemele de control ale calității, ale protecției mediului, sănătății și securității în muncă și voi opri activitatea în orice domeniu care nu satisface cerințele documentelor specifice în contract sau ale prezentului manual al sistemului de management integrat.

Politica “SIMA-GROUP” în domeniul calității, protecției mediului, sănătății și securității în muncă se aplică în toate zonele funcționale și de execuție din cadrul societății, iar sistemul de management integrat adoptat este obligatoriu pentru toate nivelurile de conducere și execuție.

Conducerea societății – prin semnătura Directorului general – GARANTEAZĂ că produsele și / sau serviciile executate vor corespunde cerințelor din standardele SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:1997 si OHSAS 18001:1999, precum și altor standarde specifice aplicabile.